WB-W350焊接机

  • 提高生产率和焊接质量
  名           称 Welbee Inverter W350
  溶接电源 WB-W350
  定格入力电压 200/220V(50/60Hz共享)
  相数 三相
  定格入力 21.7kVA(19.2 kW)
  定格出力电流 350A
  定格负荷电压 36V
  出力电流范围 30~400A
  出力电压范围 12~36V
  无负荷电压 92/101
  质量(寸法) 75kg (395X710X835 mm)